Isimangalo Sika-Thixo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
(Isaiah i.)
(Ngu. W. W. G.)
UYehova uyathetha
Nani, ntlanga zomhlaba,
Umangele kulw'izulu,
Elo khaya liphezulu.
Bek'indlebe wena Zulu,
Wena khaya lobunyulu:
Ndimangalel'u"Akunani";
Ndideliwe ndinguMDali.
Olu sapho ndilondlile,
Ngoku lingoo-"Qelesile,"
Kanti ndizikhulisele,
Aba bantu ndizondlele.
Qhiphu kanye! abandazi,
Kwanekhaya abalazi,-
Kant'iiqwarha kwaneenkomo,
Ziyamazi umninizo.
Aba bantu baphelile
Bangoo "Zweliqhelesile"
Sebe kăkă-kamupetu,
Sebengenwe nazimpethu.
Sekuthamba ixhalanga;
Umphefumlo uyanuka,
Yhiloo ntshontsho, yeloo fuqa,
Yomphefumlo oneqgitha
Ndimangele kuwe mhlaba,-
Kuba nguwe umdlezana,
Owanyisa abantwana,
Sebebhede ama"dlaba."
Bayanuka, bathe bhutyu,
Mna, Yise, ndithe kruqu;
Ndibabiza ngamax'onke,
Ndibameme ngako konke.
Bazonele ngokwenene,
Umdlezana makaphuse;
Omalanga babalele,
Ze bachithwe naziimfazwe.
Bangalima baphandule,
Ngamakhuba baqandule,-
Ith'imvula ndiyibambe,
Imibethe ndiyivimbe.
Bangakhupha nemijelo,
Ndoyomisa imilambo;
Bangafuya oozimfuyo
Zozinkomo kuthi, "mho";
Noomahashe noozigusha;
Ozimali, nenciniba;
Ozibhokhwe neenqanawa;
Senditshilo,-Ziyatshaba
Sel'iNdim nje, omangele
Kule nkundla ndikhathele.
Ningabuyanga kwaphela,-
Senifile, kwa impela.
UngoWam umhlaba,
Noko ningoo"Bhed'idlaba."
Ndininike ngesi sisa;
Ndinenzela nindisola.
Ndonigxotha kulo mhlaba.
Ndinigxothe kwelaa khaya;
Isiphelo ke yhini na?
Singu-Athi! athi ke mna.
Zihlambeni zicoceni,
Obu bubi, bulahleni;
Khanipheze, nqumamani,
Ukwenz'ifa kufundeni.
phungulani imithwalo
Yabo babandezelweyo;
Gwebelani iinkedama,
Kufuneni ukugweba.
Nabo nabahlolokazi,
Ukuze bangasileli,-
Yenzani ubulungisa,
Xa niphethe ukugweba.
Khanize ke khe sixoxe.
NoYehova sidibene:
Nokwizono sekumrholo,-
UYehova sel'etshilo,-
Zobamhlophe ngokwekhephu,
Zibemhlophe njengomqhaphu,
Zibe weza, njengoboya
Buhlanjiwe obegusha.
Noth'ukuba ninemvume,
Okunye ke nilungile,
Ilungelo lalo mhlaba,
Ndoninika, nolixhamla.
Okanye ke nimangala,
Senibheda kwanedlaba,
Nakutshaba ngal'wikrele,-
UYehova uthethile.