Isakhono

Livela
Jump to navigation Jump to search

Isakhono okanye iqhinga kukufunda ukubanakho ukwenza into. Isenokuba kukudlala ngesixhobo somculo okanye ukudlala uhlobo oluthile lomdlalo okanye ukwenza into nje elula efana nokusebenzisa i-corkscrew. Umntu othi ezama ukwenza into abe engaphumeleli kusenokwenzeka okokuba usebenzisa iqhinga elingafanelekanga kuloo nto ayenzayo. Isakhono asilindelekanga ukuba sibe yinto ephathekayo: sisenokubhekisa kuloo ndlela umntu ayivela ngayo ingxaki ethile.

Imizekelo yezakhono nantsi:

  • isakhono sokubamba bow okanye umpu
  • Isakhono sokuthetha zonke iilwimi
  • isakhono sokufunda nesokubhala