Inani eliluphawu

Livela
Inani lophawu lwencwadi yesazisi
Inani lophawu kwi-semi-automatic pistol

Inani lophawu (linani lomzimveliso eliluphawu) yikhowudi enomahluko ebekelwe bucala ngeenjongo zokwahlula loo nto ithile kweziye. Nangona ihlala ibizwa ngokuba linani, isenokuquka oonobumba, nangona igqibela ngamanani. Awona manani aluphawu ngokwenene kwimveliso eqhutywayo ngalawo angenakwandiswa lelinye inani, okanye ngomnye umahluko, ukusuka kwelinye inani ukuya kwelinye. Izinto eziphawulwayo ke zingaphawulwa ngeekhowudi zoonobumba manani, kodwa linye kuphela kweli eliyakuba linani lokuphawula; amanye amana ukubizwa ngokuba ngamanani anominal, kwaye ngawo anokubonisa amalungu ezinto, abonakalise ngokungqalileyo okufakelweyo, njalo njalo.