Jump to content

Imfazwe

Livela

Imfazwe lungquzulwano oluthatha ithuba elide, olucwangcisiweyo, olunezixhobo, noluphakathi kwezizwe okanye amaqela olubonakalisa ingcwangu, nokuphazamiseka kwentlalo yoluntu, ingakumbi izinga lokufa liyenyuka. Imfazwe kufuneka iqondwe njengongquzulwano olucetyiweyo phakathi kwamaqela ezopolitiki ekuhlaleni. Izixhobo zobuchwepheshe ezisetyenziswa ngethuba lemfazwe zibizwa ngokuba yi-warfare. Xa imfazwe ingekho kuthiwa kukho uxolo.