Ikhalenda yesiXhosa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kwikhalenda yesiXhosa, ngokwenveli, unyaka uqala kwinyanga yeSilimela uze uphele ngekaCanzibe, xa kanye i-Canopas, inkwnkwezi enkulu ebonakala kumZantsi-womDibaniso okwayindawo apho kujikeleza khona izinto zomhlaba ezibonakalayo ezithe ngcu kumzantsi we-equator.

Zimbini iindlela zokubiza iinyanga apha esiXhoseni: ngokwale mihla nangokwemveli. Kwimimandla yasezidolophini kusetyenziswa amagama ale mihla. Kodwa ke, ezilalini, kwimibongo, ingakumbi kumNtla Koloni kusetyenziswa amagama emveli.

Amagama eenyanga zonyaka[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ngokwale mihla

Amagama lae mihla ekubizwa ngawo iinyanga abolekwe kumagama enyanga angesiNgesi:

  uJanuwari
  uFebhuwari
  uMatshi
  uApreli
  uMeyi
  uJuni
  uJulayi
  uAgasti
  uSeptemba
  uOktobha
  uNovemba
  uDisemba

Ngokwemveli

Ngokwemveli amagama eenyanga asuka kumagama ezityalo neentyatyambo ezikhulayo okanye eziman'ukutshintsha ngokwamaxesha onyaka. Zezi:

  eyoMqungu (inyaka yengca iTambuki)
  eyoMdumba (inyanga yokudumba kweenkozo) 
  eyoKwindla (inyanga yeziqhamo zokuqala)
  uTshazimpuzi (inyanga yokutshaza kwamathanga) 
  uCanzibe (inyanga kaCanopus)
  isilimela (inyanga kaPleiades)
  eyeKhala / EyeNtlaba (inyanga yamakhala)
  eyeThupha (inyanga yokudubula kweentyatyambo)
  eyoMsintsi (inyanga yomthi umsintsi) 
  eyeDwarha (inyanga yokuvela kwe-lilypad)
  eyeNkanga (inyanga yokuhluma kwee- daisies ezityheli)
  eyomNga (inyanga yokuvela komthi ohlabayo i-mimosa thorn tree kunye ne-simba)

Iintsuku zeveki

  ngomVulo
  ngolwesiBini
  ngolwesiThathu
  ngolwesiNe
  ngolwesiHlanu
  ngomGqibelo
  ngeCawa

Amaxesha onyaka

 eKwindla
 uBusika
 iNtlakohlaza/iNtwasahlobo
 iHlobo