ISt. John's College eMthatha

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ISt. John's College lelinye lamaziko emfundo elidala elathi lakhelwa ama-Afrika.

Ukuqala kweSt Johns College?[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

I-St. John's College yafunyanwa ngowayesele enguBhishophu, nongasekhoyo uMfundisi uHenry Callaway webandla laseTshetshi ebambisene namalungu akhe aphezulu. Isoli yokuqala yathi yaguqulwa ngomhla wama-25 kuJuni ngo1879. Ngelo xesha esi sikolo sasibizwa ngokuba yi"St John's Theological College". Lo ngumsebenzi owakhiwa phezu kwesiseko esiluqilima esasekwa nguBhishophu uHenry Callaway, elandelwa nguWarden waseSt Johns College, kwaba ngu "W. Cameron, kunye nesikhuthali esingumfundisi uAA Hoadley, owathi walibeka kwizinga eliphezulu eli ziko lemfundo.

Sibhiyozela iminyaka engama-135 ikhona iSt Johns College[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Kwiminyaka eli-135 sikho esi sikolo sibenomtsalane ongummangaliso kumatsha-ntliziyo ezemfundo kweli loMzantsi Afrika jikelele, nakumaziko ayo athe anegalelo kuphuhliso lweAfrika ngokubanzi. Eyona nto sijonge kuyo xa sibhiyozela iminyaka eli-135 sikho esi sikolo ayiphelelanga nje kwingxikela yetheko lokudibanisa amaqgala neenkonde ezanxonxothela imfundo yazo apha, koko liphulo lomsebenzi omkhulu, ikwaliphulo lokunika ithuba abafundi neetitshala ukuze bathi bebonke bandise amava abo ngezifundo abazifundayo nabazifundisayo, khon'ukuze zibekumgangatho wolwazi olungaphaya kolwazi abalufumana kumagumbi esikolo. Oko kuyakubanceda ekubeni bangafundeli kupasa amabanga abo nje kuphela, kodwa ezi zifundo zabo zibaxhobise kubomi babo ekuhlaleni jikelele. Itheko eliyinxalenye yalo msebenzi lenzelwa ukuvuyisana nemisebenzi yesi sikolo eyathi yenziwa kwimyaka engaphambili ukuza kuthi ga ngoku, neyakuthi ibhiyozelwe ngomsitho wokunikezelwa kweembasa sisikolo, mbasa ezo ziyakube zinikezelwa kubafundi abakhoyo sithetha nje.Lo mbhiyozo uyakulandelwa yingxikela yetheko; apho kuyakube kunikezelwa ngeembasa kumagqala esi sikolo. Kananjalo onke amagama ezihandiba namagqala athi aphekwa kwesi sikolo ayakudweliswa kudonga oluyakuhlala lumile. Ngokwenjenjalo ke kuyabe kukhankaselwa ingxowa mali eyakuthi ijongane nemisebenzi yexeshana ebizwa ngokuba yyimvuselelo, ukwakhiwa ngokutsha kwanokubekwa kwizinga elingasentla kweSt John's College. Umsebenzi oyakwenziwa ngeminyaka elishumi ubonwa njengomsebenzi oyakusihlaziya esi sikolo. Loo nto ithethe okokuba uyakuthi ufika umnyaka ka2014, zibe sele zikuphucuke ngokumandla izixhobo ekuyakube kusetyenzwa ngazo kwesi sikolo. Lilonke eli phulo lisisixhobo sodibanisa abafundi abafunde kwesi sikolo, neetitshala ezazikhe zafundisa apha, izihlobo kunye naabo babengamalungu ekomiti esi sikolo, ukuze bathi bedibene ngamxhelo mnye bathabathe inxaxheba xa kusakhiwa iSt John's College yangomso. Kananjalo baphakamise isiko lokonga nokuphucula isikolo sabo esibenze bangabantu kunamhlanje nje. Le ke yinto enqabe kakhulu kwiindawo zethu.

Ngenxa yeenzame zabo, esi sikolo satsho sakwazi ukubanezifundo zeJC; ezeNPH kunye nezeMatriki. Kwangelo xesha izifundo zakwalizwi zona zaziqhutyelwa eSt Bedes College. Ngelishwa le nkqubela yathi yakhokelela lezikweleti, meko leyo eyayingentle kwaphela, kodwa ke umfundisi uJ.W wilson wathi wasonyula esi sikolo kolo daka, waza wasibeka endaweni entle kwicala lezezimali. Oku kwaambeka endaweni entle umfundisi uJohn shand watsho wakwazi ukusibumba nokusibundukunya esi sikolo satho sayintshatheli kwingingqi eyayisakuba yiTranskei (eMpumalanga-koloni) nakuMzantsi Afrika ngokubanzi. Kuyo yonke leminyaka ili-135 sikho esi sikolo, sikhuphe abantu abaqaqambileyo kumasebe-ngamasebe afana nelemfundo, elamashishini, elezopolitiko, kwiinkundla zomthetho, kwinkcubeko yezempilo, amasiko, nezemidlalo, njalo njalo. Kuyamangalisa ukubona bonke abantu abafunde nabafundise kwanabo babengamalungu ekomiti kwesisikolo.

Iinzame ezenziwa yiSt. John's College ukwenza lo msebenzi[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ngentsebenziswano yamalungu awongamele isikolo kunye neetitshala zesi sikolo, kubeyimpumelelo engummangaliso ukutsala amagqala kunye nezihlobo ezikhutshwe sesi sikolo. Bonke ke aba bamenyelwa ukuza kuxhasa inkqubo kunye neentshukumo eziyakuthi zenziwe ukuhlangabezana nokukhutshulwa komgangatho wesi sikolo, bekwenza oku ngokombono weSt Johns ngo2014. Iinjongo zethu kukusebenzisana ngokumandla namagqala esi sikolo.

Inkqubela eyenziwe kwesi sikolo kule minyaka idlulileyo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

2014[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

U-Kamva Lundi Ntutuka wabangumfundi ogqwesileyo kwizikolo ezihlelelekileyo kwiphondo lilonke lase mpuma koloni.

2013[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

U-Liwani Yolisa ngumfundi othe wagqwesa kwisithili saseMthatha. Waza yena uKwakhe asacela wabangumfundi ogqwesileyo kwizikolo ezihlelelekileyo. Kanti yena uMasitha Khanyi waba ngumfundi wesihlanu ukufumana imbasa yeYDA.

2012[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

UMzimane Siyanda waba ngumfundi ogqwesileyo kwisithili saseMthatha kuluhlu lwezikolo ezihlelelekileyo.

2011[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Kwimizamo yethu yokwenza esi sikolo sibesesinemfundo egqibeleleyo, esi sikolo siye safumana ilebhu yeKhompyutha eneekhompyutha ezingama-30, nengxa yenkxaso evela kwa-Resilient Property company.

2010[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Isebe lezeMfundo esisiseko lathi labonakalisa ukuzingca ngomfundi wethu uAsanda Fandesi owathi wenza imbali ngokubamba indawo yesibini kubafundi beMatriki kwiphondo lonke liphela. Wabhulela amasaka nditsho nabo bakwizikolo ezizodwa (Model C schools). Oku kwamenza uAsanda ukuba abengumfundi wokuqala omnyama ukufumana eli wonga kwimbali yePhondo laseMpuma-Koloni. Le nkqubela kaAsanda yenza umtsalane kwiziko losasazo nditsho nomboniso weSABC 2 ekuthiwa yimorning live. Abantu ababelapho kuloo mboniso yaba ngongasekhoyo uMnumzana uVuyo Mbuli kunye neziko losasazo iTru FM live kusasazwa apha kwesi sikolo. Ikhabhinethi [abaPhathiswa|yabaphathiswa]] bePhondobekhatshwa ngumphathiswa wezeMfundo nabo beza xa kanye kwakuvulwa izikolo ngo-19/01/2011. kungoku nje lo mfundi ufunda kwiyunivesithi yaseKapa wenza iActuarial Science.

Omny'umfundi nguCamagu Somtsewu. Yena wabangowesi-3 kuluhlu lwezikolo eziphuma kwiindawo ezihlelelekileyo. Sithetha nje ufuna izifundo zeMetallurgy eWits. uMziyanda Manuku yena ngomnye umfundi owafumana ibhaso lokufundiswa, bhaso elo lalivela kwindlu yenqununu kwiYunivesithi iNelson Mandela Metropolitan. Kungoku nje ufunda izifundo zeB.com. accounting KwiYunivesithi yaseNelson Mandela. Inkqubo yakwaSanlam Ubuntu botho ifake igxalaba ngeekhompyutha ezili-15 kwilebhu yesi sikolo.

2009[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Isebe lezeMfundo kwinqanaba lesikolo lathi lanqwala lincoma esi sikolo ngesakhono saso esabangunozala wokugqwesa kukaJack Mxoleli owathi wababhulelela amasaka bonke abafundi abakwizikolo zengingqi yaseMthatha (abakwizikolo zesiNgesi nabakwizikolo zesiNtu). Eli sebe ke laamwonga lo kaMxoleli ngembasa yomongameli wePhondo. Kungoku nje lo uJack ufunda izifundo zeB.com accounting eUCT. Omnye umfundi nguShokwe Khulani. Yena wagqwesa kuluhlu lwabafundi abaphuma kwizikolo [[izikolo ezihlelelekileyo|ebezisoloko zihlelelekile.

2008[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Isebe lezemfundo kwinqanaba lesikolo laawonga amantombazana amane njengabona bafundi abaphuma phambili kwiphondo kwizifundo zeMathematika kunye neNzululwazi (80% 100%).

2007[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Kwakhona isebe lezeMfundo lathi lanqwala kwiziphumo zesi sikolo ngokuthi liwonge uOdwa Matomane owathi wagqwesa bonke abafundi bezifundo zeMatriki kwingingqi yaseMthatha.

2005[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Kwakhona eli sebe lezeMfundo laawonga umhlonyane Sintu ngokuthi agqwese bonke abafundi bematriki kwingingqi yaseMthatha.

Ezinye iimbasa ekwawongwa ngazo esi sikolo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Imbasa yesebe lezeMfundo kuzwe lonke jikelele[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

  • 19/09/2006 Ukuwongwa kwesi sikolo ngokukodwa ngenxa yeziphumo zematriki ezazinkqenkqeza phambili.
  • 05/04/2010 Eli liwonga ekwawongwa ngalo esi sikolo emva kokuba isesona sikolo siye sakwazi ukuphucula umgangatho ngokwempumelelo yabafundi kwiMaths neNzululwazi.
  • 01/03/2007 Sesona sikolo sibenakho ukuphucula iziphumo zaso ngo-2006

Imbasa zeNzululwazi nobuchwepheshe kuzwelonke[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

19/05/2006 N. T. S. F. 04/05/2010 N. T. S. F. 26/05/2011 N. T. S. F.

Izithembo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Izixhumanisi zangaphandle[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Iphondo Isixeko Inqununu Idilesi xa usiya khona idilesi xa uposa Inombolo i-EMIS Inombolo yePay point
eMpuma-Koloni eMthatha nguZolisa Magaqa Sisiza sama-50 kwisitalato iCallaway St John's College Private Bag X5010 eMthatha 5100 401288