Jump to content

I-femur

Livela
I-femur yomntu

I-femur lithambo lithambo lethanga elifumaneka kwii-tetrapods. Lihamba liyekuxhumana ne-pelvis (isinqa) kwisiphelo sethanga de liyekuthi xhaxhe phaya emanzi esiphelo edolweni. Ixokomezela i-hip ngesixokomezeli ngesiqhina lokuxokomezela   elimile njengebhola ethe yathiwa gangqa esityeni. Le bhola yiyo eyenza okokuba ikwazi ukushukuma i-hip ngokukhululekileyo.  

Amazantsi esiphelo se-femur enza ihenjisi enomzantsi womlenze ebizizwa ngokuba lidolo. Linee-'articulations' ezimbini: line-patella (umnqwazi wedolo), kunye ne-tibia (elona thambo lisemanzi omlenze).