E-UNISA

Livela
UNISA

Igama elithi UNISA xa ligcwele lithi University of South Africa.

Iphi le Yunivesithi?[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Ikomkhulu lase-unisa lizinze eMuckleneuk eseTshwane, kunjalo nje sesona sakhiwo sithathe umhlaba omkhulu kwesi sixekokazi. I-UNISA yafudukela eMuckleneuk Ridge ngo-1972 isuka kwindawo endala neyayixhwarhe kuyo kumbindi wedolophu yaseTshwane. Ubugoci-goci bezakhiwo zayo ezinkulu bazotywa benziwa ngabazobuchule ii-Architects zakwa-Bryan Sandrock. Ngeminyaka yoo-1960s iinjineli zadinanisa iintloko ziceba esi sakhiwo sehlabathi sohlobo olulodwa. Eyona nto yenza umtsalane ngakumbi kwesi sakhiwo kukuba sithe ngcu phezu kwentaba.

Kungoku nje i-Unisa inamasebe ayo eSunnyside, apho ziqhutya khona iinkquno zezifundo zabafundi yonke imihla. Elinye isebe liseFlorida eGoli. Lona ke lijongene nokusingatha imisebenzi yeNzululwazi. Ikholeji yezoLimo, eyeNjineli kunye neyobuCwephetshe sele ziphaya ngoku sithethayo.

Zisixhenxe iingingqi zamaziko ale yunivesithi apha emZantsi Afrika. Iinjongo zala maziko kukuhlangabezana neemfuno zabafundi xa befunda mihla le kuwo osithoba amaPhondo eli. Nanga ke lama ziko:

EMpuma koloni(eMonti, eMthatha, EBhayi) ERhawutini(Ekurhuleni, eFlorida, eGoli, eTshwane, naseVaal Triangle) Kwazulu-Natal (e-thekwini, e-New Castle, e-Mgungundlovu, e-Richards Bay, nase-Wild Coast) ELimpopo (eGiyani, eMakhado, ePolokwane) EMidlands (eBloemfontein, eKimberley, eKroonstad, eMafikeng, ePotchefstroom, eRustenburg) EMpumalanga (EMiddelburg, ENelspruit) EWestern Cape (EKapa, eGeorge)

Ukuqala kwayo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Inqununu zokuqala kule dyunivesithi[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]