Jump to content

Dansa

Livela

Umdaniso ubugcisa apho intshukumo yomzimba, edla ngokukhatshwa umculo, isetyenziswa njengendlela yokubonisa kunye nokunxibelelana kwezentlalo ngeenjongo zolonwabo.

Luthotho lweentshukumo ezenziwa ngumdanisi, onesingqisho esithile njengendlela yokuvakalisa iimvakalelo zomntu ngamnye okanye iimpawu zenkcubeko nezentlalo. Umdaniso ukwayindlela yonxibelelwano. Ulwimi olungathethwayo lusetyenziswa phakathi kwabantu apho umdanisi evakalisa iimvakalelo neemvakalelo ngokusebenzisa izijekulo neentshukumo. Umculo udlalwa ixesha elininzi.

Ngaphakathi komdaniso kukho choreography, obubuchule bokwenza imidaniso. Umdaniso unokudlalwa ngamanani aguquguqukayo abadanisi, bebodwa, ngababini okanye ngamaqela; kodwa inani liya kuxhomekeka ngokubanzi kumdaniso oza kwenziwa kunye nenjongo yawo, kwaye kwezinye iimeko ezithe ngqo ngakumbi, kwintelekelelo yomdwebi wokucula.