User:CarsracBot

Livela
Jump to navigation Jump to search

---


Bureaucracy => Special:Makebot/CarsracBot / meta:Steward_requests/Bot_status

 • User:CarsracBot was a global wikipedia interwiki bot, using PyWikipedia framework!
 • User:CarsracBot is operated from medium-sized Wikipedias (like li, zea, als, yo)
 • User:CarsracBot is flagged on several wikis, see that list...


This page is maintained by the CarsracBot

100 laatste ongecontroleerde anonieme wijzigingen
List of abbreviations:
D
Wikidata edit
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
nc
Ezi zizilungiso ezingephi
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes
Temporarily watched page

4 EyeThupha 2021

29 EyeKhala 2021


100 nieuwste artikelen
 • 07:21, 30 EyeKhala 2021V. UKUZALWA KUKALEPOQO (hist | tshintsha) ‎[6 954 bytes]Unisnomden (Inthetho | Igalelo) (Created page with "Umkhatshane uzeke uTodu (Kholu) intombi kaNtsukynyane. Kuthelekelelwa ukuba kukweli thuba kanye iqela labafukeni lafikayo, ukuza kuma kwiintili zomlambo uMrhugwane (Caledon Valley) livela ngasentla. Babesoloko benxulumene nabaKwena aaba baseNtshwana-tsati. Isiphiwo anaso umntu akasifumani bumini, koko usifumana ebuntwaneni bakhe. ngalinye uzalwa sel'enaso. Ngamanye amaxesha zibakho zona ezinye izinto azenziwayo umntu ebuntwaneni engazi nto ngazo, athi ekhula nje zi...")
 • 15:44, 28 EyeKhala 2021Umkhondo wamaGqunukhwebe (hist | tshintsha) ‎[4 911 bytes]Unisnomden (Inthetho | Igalelo) (Created page with "::Ngokubhalwe ngu-W. W. G.J kuthiwa uLangana, unyana omncinane kaDebe, waazimela kowaboemaGqunukhwebeni, weza kukhonza kule ndlu kaTshawe, ngeemini zikaTshiwo. Wamkelwa, wabusa, wanobuphakathi kwakuTshiwo apho. Wazekelwa umfazi nguTshiwo, waza wazala uKwáne oyintanga kaRharhabe. Waathi kuba ngelo xesha uPhalo ubesika kunene abantu, waba lelinye lamagosa anikelwa abantu abangamagqwirha ukuba basikwe.")
 • 07:03, 28 EyeKhala 2021IV. ABAKWAMGODELI (hist | tshintsha) ‎[8 567 bytes]Unisnomden (Inthetho | Igalelo) (Created page with "Izizwe zomnye umbalala asikuko nokuba ziyaxakwa ngamasiko abaNtsundu. UMohaneng uzele oonyana abaninzi, ngamakhosikazi akhe awayekwangako. uMhlomi lo uzalwa nguMonyane, omnye woonyana bakamohaneng. Kanti ke bakho abanye oonyana abalibonayo tanci ilanga kunoyise kaMhlomi, kodwa baye abanakanelwa bukhulwini banto, kuba obona bukhulu yintshumayelo eyenziwayo esizweni, kuxelwe esidlangalaleni okokuba namhla kuzekwa umfazi waseBhotwe, nakuba base bekho abaphambili. Kwiny...")
 • 16:41, 20 EyeKhala 2021Rhulumente (hist | tshintsha) ‎[16 400 bytes]Esihle Hondwana (Inthetho | Igalelo) (Created by translating the page "Government") Tags: ContentTranslation ContentTranslation2
 • 13:56, 15 EyeKhala 2021Izinto azimntakaNgqika (hist | tshintsha) ‎[862 bytes]Unisnomden (Inthetho | Igalelo) (Created page with "Eli qhalo lizekelwe kunyana woNobutho, umkaNgqika, oliqadi lakoSuthu, ogama linguMatwa, obezalana noMaembu noTente. Lo Matwa ubeligosa elikhulu lakulombombo elikhe lawuphethela kakhulu umzi, laza lada laduma lacandizwe nangokukhalipha kwalo, udumo olude lwaya kufikelela nakwaGcaleka. Le nto ingamatwa zizinto ezifanayo zilingana, kuthiwe ke ngamatwa, okanye kuthiwe zitenqwa, zithene totse, kude kutshiwo nokutiwa, zingamatwa totse. Lihl'apho ke eli qhalo. UMatwa lo ubethan...")
 • 13:39, 15 EyeKhala 2021"Usilelwe isidudu semfe" (hist | tshintsha) ‎[555 bytes]Unisnomden (Inthetho | Igalelo) (Created page with "Le nto isisidudu yinto ebisetyenziswa kunene emaXhoseni kuzo zonke iintlobo zezifo, kuphela kwento ebelingwa ngayo umntu ofayo, kuba ikupgela kwento efudumeleyo kwezithambileyo. Ke, bebesithi bambi benze nesidudu semfe xa sukuba umntu esifa sisisu, sithi ke kuba sikrakra, akruquke angabuye athande kusiphinda. Sekusithi ke xa umntu akruqukileyo, nokuba ukruqulwe yintoni na, kuthiwe,:-"''Usilelwe isidudu semfe''." Elo liyafana neli lithi,:-''Andifuni negqabi letapile''." S...")
 • 13:27, 15 EyeKhala 2021Uxam waphusile (hist | tshintsha) ‎[715 bytes]Unisnomden (Inthetho | Igalelo) (Created page with "eli qhalo asiliqondi ncam eyonanto lithatyathelwe kuyo. kodwa kuthiwa ngabaziyo le nto inguxam asiyo nento ububele xa ingumdlezana. Into yasemaJwarheni, uNonkobe into kaJiyelwa, ibihlale ilinganisa ukulila kukaxam, ngogwali lwayo, xa alilisela, eteketisa amathole akhe. Ubesakuthi ke uthi khona angaphusa kulumeze amenyo ukuwabukula kwakhe, awasukele awalume kakubi xa awalumlayo, asel'ewaphusela. Yenye ke leyo indawo efan'ukuba indulule eliqhalo, noko zikhoyo nezinye iinda...")
 • 12:54, 15 EyeKhala 2021Ngumsont'onyikinyiki (hist | tshintsha) ‎[1 214 byte]Unisnomden (Inthetho | Igalelo) (Created page with "Eli qhalo lizekelwe ekubeni usinga ebekuthungwa ngalo iingubo zenkomo, imigqwetho, izikhaka, ibilolwenkomo: Pambi koko kwakuthungwa ngameva, kuba zaye zingekabikho izilanda, ziqale ukuba kho kwakufuthwa izinyikithi, zaze zanda ngakumbi khona kwakufika abelungu neengcingongcingo zabo. Ke ubusithi umsonto ukuba umanzi, awomile wanquma encamini, usuke uman'uku...")
 • 10:21, 15 EyeKhala 2021"Linqweme lentulo" (hist | tshintsha) ‎[1 368 byte]Unisnomden (Inthetho | Igalelo) (Created page with "Eli qhalo kusemhlotsheni ukuba makube libekho emva kokuba amaXhosa aselenokwezana okukhulu nabathwa. Ukutsho kukuba intulo asinto idliwayo zizizwe ezimnyama ezinje ngamaXhosa namaZulu. Kuthe ukuze yaziwe ukuba hleli nje yinto etyiwayo, yabonwa kubaThwa. Esi sidlo silinqweme lentulo kuthiwa ibisisidlo esinqabe kunene kubaThwa ebesingafumane sidliwe ngabantu nje ngaphandle kwamaqhawa namachula enene, kwaye nje kunjalo nje sinqabe kuba bekungelula ukuzifumana intulo. Kuthiw...")
 • 07:22, 12 EyeKhala 2021Umxhaxha (hist | tshintsha) ‎[622 bytes]Tshawekazi (Inthetho | Igalelo) (Umxhaxha sisidlo samaXhosa. Esisidlo omnye umntu angasifanisa ne"desert" Kuba simnandi xa sibanda. Umxhaxga wawukade ufudula usityiwa kakhulu ngexesha lakudala Kuba iitsimi zooma notatomkhulu zazichuma zidubule intyabontyi nombona. Xa kusenziwa umxhaxha kudityaniswa intyabontyi nombona. Yenziwa njani: Kucandwa igaqa lentyabontyi ine ngamaceba Umbona uchutywe kwizikwebu ube zinkozo Umbona ubiliswe wodwa ecaleni ukuze uvuthwe kakhuhle Nemaceba entyabotyi abiliswe odwa ecaleni. Aze akuthamba) Tag: Visual edit
 • 09:15, 8 EyeKhala 2021"Umkhomb'ubhembesile" (hist | tshintsha) ‎[264 bytes]Unisnomden (Inthetho | Igalelo) (Created page with "Eli qhalo asiqhalo belifumane lisetyenziswe yinto yonke, nakuba ekuhambeni kwamaxesha lasuke lasisibongo seenkosi zendlu kaGwili, kuba kuthi xa kunqulwayo yile ndlu kaNtaba, oonyana boonyana bakaGwali, kuthiwe, :- Amabandla kaNtuli, kaNtaba, kaMkhomb'ubhembesile."")
 • 09:01, 8 EyeKhala 2021"Ukuba nguQelezana" (hist | tshintsha) ‎[942 bytes]Unisnomden (Inthetho | Igalelo) (Created page with "Eli qhalo lizekelwe kwisiziba ebekuthi xa kusikwa ingubo yenkomo, zithi zakuba zinganele kakuhle ezo zilunguleyo, ke kufunyanwe kubanjiswe ngesisityana nokuba sesinjani, ize sibuye siqhaqhwe kwakufumaneka esona sisiso. Igama leso ke kubanjiswe ngaso, bekuthiwa nguQelezana, oko kukuthi,"''ngunobambiso''," ngumhambi, yinto yasemzini, ngumphambukeli. Ke namhla selithethwa kwizinto ezininzi, kuba kusithiwa ukuba umntu uthe ukuwuma kwakhe umhlaba...")
 • 14:22, 7 EyeKhala 2021III. UMHLOMI (hist | tshintsha) ‎[11 730 bytes]Unisnomden (Inthetho | Igalelo) (Created page with "Mhlawumbi abafundi bathe nqa ukubona ndisimka kangaka nale mimango, ndingade ndenze ndifike emxholweni wento endingayo. Kaloku ukumbiwa kwento elixabiso asinto yenzeka khaphukhaphu. Noko akusekude singafiki enkomeni; iimpawu sezikho ezalatha loo nto. UMhlomi lo ke uzalwa nguMoyane ogama limbi linguMotlohelwa loo kaMonaheng, aze uNkopane abe ngumkhuluwa wakhe. Uye wavelela kanobom kw...")