Nelson Mandela

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Nelson Mandela

Nelson Rholihlahla Mandela (1918—2013)

Rholihlahla Dalibhunga. UNelson Rholihlahla Mandela wazalelwe eQunu eMthatha. UNelson Mandela wazalwa nguNosekeni Fanny kunye noGadla Henry Mphakanyiswa. Wafunda kwidyunivesithi yaseFort Hare eseMthatha nedyunivesithi yaseWitwatersrand apho wayefunda ezomthetho khona. UMandela wayevalelwe kwisiqithi saseKapa iminyaka elinamashumi amabini anesixhenxe. Waye wakhululwa ngomhla we-11 kweyoMdumba ngo-1990. Waba nguMongameli wokuqala omnyama kweli loMzantsi Afrika. Utata uNelson walulwa ingcinezelo eMzantsi Afrika. Abantwana bakaNelson Mandela nguMadiba Thembekile, Makgatho, Lewanika, Makaziwe, Maki, Zenani, Zindziswa, Josina.Z.Machel (isizananina).

Mandela, +- 1937