Igazi

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Human blood smear:
a – erythrocytes; b – neutrophil;
c – eosinophil; d – lymphocyte.
Human blood fractioned by centrifugation. Plasma (upper layer), buffy coat (middle, white colored layer) and erytrocite layer (bottom) can be seen.
Blood circulation:
Red = oxygenated
Blue = deoxygenated
Human blood magnified 600 times


Masicinge nzulu ngegazi xa sithetha ngalo, kuba libaluleke kakhulu ebomini bethu. yinto engakhathalelekanga konke kwimihla ngemihla. kodwa qho xa umntu egulela ukufa uyakusoloko usiva okokuba umonakalo usegazini. Bathi abanye oogqirha, xa ugula yazi okokuba undonakele usegazini. Igazi liyoyikeka ingakumbi xa liphalele. Jonga umntwana xa ephuma igazi nokokuba kusemnweni. Uthi ngoku engaziboni yena okokuba uyopha, athi nje akuva okokuba uphuma igazi naye alibone, suke akhale athi ndiphum'igazi, kunjalo nje esitsho ngokothuka okukhulu. Kunjalo ke naxa ebone omnye ephuma igazi. Uyakusoloko eyinokoza into yokokuba ubone ubani ephuma igazi. Xa shamba ngohola wendlela ze sidibane negazi liphalele endleleni sikiphuka umbilini kukothuka nexhala. Yintoni le isegazini. Eyona nto ibabazeka kakhulu emnqamlezweni awayexhonywe kuwo uYesu xa wayezakubulawa ligazi elampompozayo. Masithethe ngegazi.

Igazi ngamanz'abomvu omzimba wezilwanyana okanye abantu. Igazi lenza okokuba abantu nezilwanyana bakwazi ukuphila. Njani? Siphila nje siphila zizakhamzimba. Ezi zakha mzimba zisekutyeni esikutyayo. Khumbula ke okokuba asinakuthi yonke into esiyityayo inezakhamzimba, kuba kaloku ezinye izinto sizitya sele zingasenazo nezo zakhamzimba, zifile ukutsho oko. Kodwa ke xa sisitya imifuno engabunanga, iziqhamo nazo zingabuni,nayo yonke into etyiwayo engonakalanga, siyakuzifumana izakhamzimba, kuba kaloku zifumaneka koku kutya. Ezi zakhamzimba zinyibilika kweli gazi ukuze zithwalwe lilo ukuya kwiindawo ngeendawo apha emzimbeni womntu. Loo nto ithethe okokuba libaluleke kakhulu igazi empilweni yomntu.

Enye into ebaluleke kakhulu nekuyeyona yenza okokuba onke amalungu omzimba abe ayaphila yi-''Oxygen''. Nayo ihamba ngeli gazi ukuya kwiindawo- ngeendawo zamalungu omzimba. Kwa eli gazi linye, nalo ligutyula ukungcola emzimbeni, kuba kaloku oko kungcola kuyityhefu emzimbeni womntu. Kaloku oku kungcola kubulala zonke izicuku eziziziseko zamalungu omzimba.