User:Katxis/Iphepha Elingundoqo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

This is the Xhosa language Wikipedia, which currently holds 790 articles.

If you speak isiXhosa then you can make it. Go ahead - and start working on your Encyclopedia. (Please Log-in or Create an account first)

Siyacela, mawethu, niwuhloniphe lo msebenzi. Musa ukubhala ngesiNgesi okanye isiBhulu apha. Siyavana?

ngesiXhosa qhâ !!