ULucky Dube

Livela
Jump to navigation Jump to search

ULucky Dube wazalelwa eErmelo, eyayisayakwaziwa ngokuba yeyaseMntla Transvaal, ekuthiwa ngoku yiMpumalanga, ngomhla wesi-3 kweyeThupha ngo1964. Abazali bakhe boohlukana phambi kokuba azalwe waza wakhuliswa ngunina, uSarah, owamthiya igama elithi Lucky kuba wakubona ukuzalwa kwakhe njengethamsanqa kuba kaloku wayephunyelwa zizisu amatyeli ngamatyeli. [1] Ekunye nabantakwabo, uThandi noPatrick, uDube ulichithe noninakhulu ixesha elininzi lobuntwana bakhe, ngelixa unina wayesele ehlala kwindawo awayexelenga kuyo. Kudliwano-ndlebe lwango1999, wamchaza uninakhulu njengoyena mntu awayemthanda kakhulu nowaye "nowayephuceleza edibanisa izinto ezininzi endikhulisa ukuze ndibe namhlanje ndingulo mntu ndinguye."[2][3]

Ukuqala kwakhe ukucula[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Esengumntwana, uDube wayesebenza egadini, kodwa wathi ngokuya ekhula, waya eqonda okokuba umvuzo wakhe wawumncinane kakhulu ungenakonela usapho lwakhe, waza ke ngoko waya esikolweni. Apho ke wazibandakanya nekwayala, kunye nabanye koogxa bakhe, beenza umculo wabo wokuqala bedibene, ekwakusithiwa yiSkyway Band.[3] Esesesikolweni njalo, wabhaqa nto ekuthiwa yiyintshukumo yamaRastafari. Uthe xa aminyaka ili-18 ubudala wajoyina iqela lomzala wakhe, iiLove Brothers, elalidla umculo wesiisiZulu Umculo wepop owawusaziwa ngokuba ngumbaqanga kwangelo xesha wayephila ngokusebenzela uHole kunye noCooke njengonogada kumzi othengisa ngeemoto ezithinjiweyo eMidrand. eli qela latyikitya isivumelwano nenkampani yoshicilelo iTeal, phantsi kuka Richard Siluma (iTeal yathi kamva yangena phantsi kwenkampani yoshicilelo iGallo. Nangona uDube wayesesesikolweni ngoko, iqela laliwushicelela umsebenzi walo eGoli xa zivaliwe izikolo. Iziphumo zecwecwe zaphuma phantsi kwegama elithi Lucky Dube and the Supersoul. Icwecwe elilandelayo laakhutshwa ngokukhawuleza emva koko, kwaye ngelo xesha uDube wabhala ezinye izicengcelezo ukongeza emculweni. Kungeli xesha kanye apho watsho wafunda khona isiNgesi.[3]

Ukuya kwakhe kwireggae[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Uthe xa kanye sele ekhuphe icwecwe lakhe lesihlanu loMbaqanga, uDave Segal (owayeyinjineli yesandi kumculo kaDube) wamkhuthaza ukuba alilahle igama le"iSupersoul". Onke amacwecwe alandelayo ashicilelwa ngema elithi Lucky Dube. ngeli xesha uDube waqaphela okokuba abalandeli bakhe babezilandela ezinye iingoma zeregae awayezidlala xe kukho iikhonsathi wayecula kuzo ngokwakhe. Wenza umtsalane kuJimmy Cliff[4] nakuPeter Tosh,[2] wacinga okokuba imiyalezo yezepolitiko-nezentlalo zinxulumene neregae yaseJameica kwaye ziyangqinelana nababukeli baseMzantsi Afrika isizwe seziko lobuhlanga society.[4]

Imithombo[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

  1. Car jacker kills reggae star, CNN, 19 October 2007.
  2. 2.0 2.1 Luvuyo Kakaza, "Getting Lucky". The Mail & Guardian. 26 August 1999. http://www.chico.mweb.co.za/art/q_n_a/990826-dube.html. Retrieved 20 October 2007. Template:Dead link
  3. 3.0 3.1 3.2 Finding reggae, luckydubemusic.com, Retrieved 19 October 2007
  4. 4.0 4.1 Basildon Petain, South African reggae star shot dead in front of his children, The Independent, 19 October 2007.