Iziduko zethu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Bamba: Krila, Thangane, Bhodlinja, Mbombo. Rhasu, Gushu.

Bangula: Dimba, Nobangula, Makhwenkwe.

Bhayi: UKhetshe. Inyok' emnyam' ecand' isiziba nkonjane ebhabha emafini oomeva amhlopho abeSuthu amakhumbeni

Bhedla: Mpulana, Khanju, Mtshoni, Nondiza, Mnqabe.

Bhele: Dlambulo, Nomane,
Novaphi, Nozicolane, Zinuka,
Ntsundwana, Msundul' omnye
emva kwendlebe: ingaba mibini
wafika nonina.
Ntshangase, Mlomane, Mbikazi.
Abangawudl' umbilini wenkomo,
abadl' owenyamazana.
AbakwaNontanda kuphakanyiswa.
Kungavuthw' ilitye kusal' iBhele.
Khonzani nigoduka ningathinjwa
lithambo lasemzini.
Sisigubudu esagubuda, sawufak' umkhala,
sawudontsa, sanga singawudabula.
NguGid' amakhwaba emva kwezindlu zakowabo.
NgooPhungela ziyophulana.
Ngumfazi oncancisa ephesheya koThukela.

Bhele: Langa, Guda, Nomsingilili,
uNtlangothi, uVeza, uZshiyane.
KwaNqaba yenkomo.
Ngabahlamba ngengcwayi kuba amanzi ayabaguzula.
Ngabadabul' umbona bashiy' ukhula ngenxa yolaka.
Ngabasembukwas' aph' abantu bazibuka khona.
NgooNtitha bathwebule amavila namavilakazi.
Ngabakwaziy' ukupha: abaph' esibayeni,
endkundleni, entundeleni yebandla;
balunguze nje endlwini kanti sebehluthi.

Dzanibe: Nqolo Dzanibe Mahlambahlaletyeni thsayise indathane Ndzabedvolo a bakhibexonya bengaleluki ningayigqabi mbola maNqolo ngoba nibahle kakhulu abantwabahle basemanzini oomahlamba ahlambe ahlaletyeni ngenxa yokel itawuli Nomvalo Mchiza Msuthu Fokoxo Mkhonzi Notloko Nqwaba yemfuyo yeNqolo

Miya: uMancoba, uSala kulandelwa, sihlobo sikaMtsha, uBhinqel'erhangeni, uRhenqwa, uMngoma,uSikhaba-khabane owakhab'uVezi wawela phesha kweThukela

Togu: umzukulwana kaKhawutha, uPhalo, uTshiwo, uGcaleka, uSikhomo, uNgcwangu, uMalangana, uTogu, uTshawe, iJima elimnyama nenja zalo, uNgconde,iNkos'yamntu kwaXhosa OOmaDiba kooTshatshu ooye yem, ootubhane, umawose, ugungubele, uqumpase,oovela bembhentsele

Mvusi|Mchiza|Dzanibe:

Nqolo,Dzanibe,Dzakathane,Mahlambahlaletyeni thsayise indathane ndzabedvolo, a bakhibexonya bengaleluki, ningayigqabi! mbola maNqolo ngoba nibahle kakhulu abantwabahle! abasemanzini oomahlamba ahlambe ahlaletyeni ngenxa yokel tawuli, Mchiza, Msuthu Mvusi,Fokoxo;Mkhonzi,Notloko,Nqwaba yemfuyo yeNqolo!

Mpandla: Mpandla,Tshayingwe Tyibashe,Mbona,Nombamba,Khiphi,Tyhetha!!

Nyawuza: Nyawuza, Faku ofakayo ungathi uyifakile kanti uyikade eboyeni, Yindlana, Dakhile, Thahla kaNdayeni, uHlamba ngobubende amanzi ekhona, Ziqelekazi, Ngqungqushe, uMatshob'endlovu, uMpondo kaNjanya kaSibiside