Iziduko zethu

Livela

Bamba: Krila, Thangane, Bhodlinja, Mbombo. Rhasu, Gushu.

Bangula: Dumba kaNobangula Bhelu Hlaselo Mthithi Sajiji Nkunta Khiwayo Mabengel'entsikeni ngenxa yoswel'umbambeli Mcwane Makhwenkwe Magqab'akadliwa adliwa zibhokwe zona ziwadla ziwakhetha Sihlobo sikaBhala

Bhatshe><\: mbukhwana, mphanya, nodudumba, xhwili, ubhisi kampuku, noncum'ukuhleka,isikhuni somthathi siqhutuwa singeva, mfazi obele lide phesheya komlanjana

Bhayi: UKhetshe. Inyok' emnyam' ecand' isiziba nkonjane emnyama ebhabha emafini umeva omhlopho abeSuthu abayinxal'nye yakwa xhosa

Bhedla: Bhedla ka Mpulana Mnqabe,Ndimande,Mtshoni,Khanju, uNondiza,Mbingwa ,uBhalis’abeNguni ngentololwane, Ishlahla sesundu esithi sigawulwa sibe sihluma,

umth’ontsingalala phezu komlambo umdumbi, mlambo awuwelwa uwelwa zintaka kuphela ngoba zona zinamaphiko, mntu womlambo.

Bhele: Dlambulo, Nomane,
Novaphi, Nozicolane, Zinuka,
Ntsundwana, Msundul' omnye
emva kwendlebe: ingaba mibini
wafika nonina.
Ntshangase, Mlomane, Mbikazi.
Abangawudl' umbilini wenkomo,
abadl' owenyamazana.
AbakwaNontanda kuphakanyiswa.
Kungavuthw' ilitye kusal' iBhele.
Khonzani nigoduka ningathinjwa
lithambo lasemzini.
Sisigubudu esagubuda, sawufak' umkhala,
sawudontsa, sanga singawudabula.
NguGid' amakhwaba emva kwezindlu zakowabo.
NgooPhungela ziyophulana.
Ngumfazi oncancisa ephesheya koThukela.

Bhele: Langa, Guda, Nomsingilili,
uNtlangothi, uVeza, uZshiyane.
KwaNqaba yenkomo.
Ngabahlamba ngengcwayi kuba amanzi ayabaguzula.
Ngabadabul' umbona bashiy' ukhula ngenxa yolaka.
Ngabasembukwas' aph' abantu bazibuka khona.
NgooNtitha bathwebule amavila namavilakazi.
Ngabakwaziy' ukupha: abaph' esibayeni,
endkundleni, entundeleni yebandla;
balunguze nje endlwini kanti sebehluthi.

Dzanibe: Nqolo Dzanibe Mahlambahlaletyeni thsayise indathane Ndzabedvolo a bakhibexonya bengaleluki ningayigqabi mbola maNqolo ngoba nibahle kakhulu abantwabahle basemanzini oomahlamba ahlambe ahlaletyeni ngenxa yokel itawuli Nomvalo Mchiza Msuthu Fokoxo Mkhonzi Notloko Nqwaba yemfuyo yeNqolo

Miya: Siyakhuleka kwaMiya. Nina eniphuza udrink abanye bephuza amanzi. Nina enishaya ngoBMW abanye beshaya ngamabhara. Nina boMamamiya.

Togu: umzukulwana kaKhawutha, uPhalo, uTshiwo, uGcaleka, uSikhomo, uNgcwangu, uMalangana, uTogu, uTshawe, iJima elimnyama nenja zalo, uNgconde,iNkos'yamntu kwaXhosa OOmaDiba kooTshatshu ooye yem, ootubhane, umawose, ugungubele, uqumpase,oovela bembhentsele

Mkentane:

Ndima ka Ndelu Thotholo Mzimkhulu Rhoyi Ntanzi Nzimande Masoka Mqokozo onzima

Mvusi|Mchiza|Dzanibe:

Nqolo,Dzanibe,Dzakathane,Mahlambahlaletyeni thsayise indathane ndzabedvolo, a bakhibexonya bengaleluki, ningayigqabi! mbola maNqolo ngoba nibahle kakhulu abantwabahle! abasemanzini oomahlamba ahlambe ahlaletyeni ngenxa yokel tawuli, Mchiza, Msuthu Mvusi,Fokoxo;Mkhonzi,Notloko,Nqwaba yemfuyo yeNqolo!

Mpandla: Mpandla,Tshayingwe Tyibashe,Mbona,Nombamba,Khiphi,Tyhetha!!

Nyawuza: Nyawuza, Faku ofakayo ungathi uyifakile kanti uyikade eboyeni, Yindlana, Dakhile, Thahla kaNdayeni, Hlamba ngobubende amanzi ekhona, Ziqelekazi, Ngqungqushe, Msiza, Ntlwana'ntle, Mbingwa, Ndamase, Matshob'endlovu, Mpondo kaNjanya kaSibiside