Isixhosa.co.za

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ULWIMI/UKUTHETHA NGABANTU[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]

Okokuqala ndoxela okuthethwa leligma lithi ULWIMI.ULWIMI yintetho mbi ethethwa ngabantu ngawe kwaye maxesha maninzi abo bantu bathetha ngawe sube ngamanye amaxesha bengakucacelanga tu.Kodwa ngamanye amxesha abantu bahleba ngawe kuba wenze okuthile ngempazamo (Mzekelo)abantwan abangamantombi abazala mihla le okanye abakhulelwayo.Kwizikilo abafunda kuzo aba bantwana bangama ntombazana xa emitha zolahlekelwa zitshomi kodw zokwenza ngathi zimkhathelele kodwa caleni bayamhleba okanye bathetha ngaye nesehleko akuso kwelo xesha akulo lomntana.Yena zabe esithi unetshomi kanti ayizizo tshomi zakhe kodw yena ucinga njalo.Ulwimi nezinto okanye neziphumo zo okanye ze lwimi.Kodwa xa ungafuni kuba nentshaba okanye zinto zokwenza ncono ungazi ncameli kwi zenzo ezenziwa ngabantu zoku xhoka,hleba ngabantu,xhabana nabo ngenxa nje yolwimi