Jump to content

Ingxoxo ngemfazwe yamaXhosa

Livela
Amatsha-ntliziyo akhusela ulawulo lwaseWater Kloof eyayiminyene lihlathi ngexesha lemfazwe yango1851 imfazwe yesi-8 yamaXhosa. AmaXhosa, kumlambo ikei River namaKhoi-khoi kunye nemikhosi eyasaba emfazweni.

Iimfazwe zamaXhosa (nezikwabizwa njengeemfazwe zencakam yekapa okanye iimfazwe zeminyaka elikhulu kwilizwekazi iAfrika), olu ke yayiluthotho lweemfazwe eziluthoba (ukusuka kwiminyaka yoo-1779 ukuya kweyo-1879) phakathi kweentlanga zamaXhosa nakubavukeli baseYurophu kule ndawo ibizwa ngokuba yimpuma Koloni emZantsi Afrika kungoku nje. Laa ngamaxesha amade eentshukumo zomkhosi kwimbali yokuthinjwa kweAfrika.