CTICC

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Cape Town International Convention Centre

Le ndawo, iCTICC, ibe yeyona ndawo ibalulekileyo yeengqungquthela eAfrika. Kunyaka-mali odlulileyo, iCTICC yasingatha imisitho eyi 629 - ama-34 ayo iziinkonfa zamazwe ngamazwe - yenza ingeniso ye R2,3 zeebhilyoni kwixabiso lemveliso yesizwe yoMzantsi Afrika lilonke. IsiXeko saseKapa sinezona zabelo zininzi (50,2% ezigidi) kwiConvenco, engumnini weCTICC. Abanye abanezabelo nguRhulumente wePhondo laseNtshona Koloni (21,1% ezigidi) kunye neSunWest International (24,7% ezigidi). Kwaxabisa izigidi enzingama-R582 ukwakha iCTICC kwiminyaka emithandathu eyadlulayo. Inkxaso-mali yanikenezelwa sisi-Xeko (R284 ezigidi) nayiSunWest International (R140 lezigidi).